跳到主要内容

塔加拉族语(菲律宾)

Ang 皇冠app下载金融保护局 [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, Pumipili ng isang信用卡, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

Pinangangasiwaan namin ang mga bangko, 信用合作社, 在iba pang mga kumpania pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

冠状病毒

Gumagawa ang CFPB upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog. Pagtulong para sa mga may-ari ng tahanan at umuupa habang nagaganap ang pambayan na emergency sa coronavirus.

塔加拉族语 英语
Paano gamitin ang iyong prepaid debit card [may lagak na] na Economic Impact payment [ambag pang-epekto sa kabuhayan] nang walang binabayaran How to use your Economic Impact Payment prepaid debit card without paying a fee
考虑提前退休? 关爱法案的规则和你应该知道的事情.
如何避免新冠肺炎政府冒名顶替骗局
Download new fraud prevention activity sheets for older adults
Supervisory work continues with a commitment to protecting consumers
Tulong sa 抵押贷款 at pabahay sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng coronavirus Mortgage and housing assistance during the coronavirus national emergency
Utang sa credit card sa panahon ng coronavirus: Pangkaluwagang pamimilian (relief options) at tips Credit card debt during coronavirus: Relief options and tips
Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19 2019冠状病毒病经济刺激措施缓解指南
Mga proteksyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng pandemyang coronavirus 对租客的保护
Pangalagaan ang iyong pananalapi mula sa epekto ng coronavirus Protect yourself financially from the impact of the coronavirus
Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses
Pagpaplano para sa mga kalagayan ng iyong pananalapi para sa hinaharap na walang katiyakan 为不确定的未来规划财务
Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills 当你无法支付账单时提供帮助的工具
Tulong para sa maliliit na negosyo sa panahon ng pandemyang COVID-19 Help for small businesses during the COVID-19 pandemic
Bigyan ng kasanayan ang iyong mga anak pagdating sa pera habang sila ay nasa bahay nang walang sa eskuwela
Build your kids’ money skills while they’re home from school
Ang kailangan mong malaman tungkol sa mga student loan at sa pandemyang coronavirus What you need to know about student loans and the coronavirus pandemic
Iwasan ang mga scam habang naghahanap ng tulong sa panahon ng quarantine 在隔离期间寻求帮助时避免欺诈
Mga tips upang manatiling may kontrol sa iyong mga kalagayang pampinansyal sa panahon ng pandemyang coronavirus Tips to stay on top of your finances during the coronavirus pandemic
Mag-ingat sa mga scam [pandaraya] na may kinalaman sa coronavirus 警惕与冠状病毒有关的骗局
Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Protecting your credit during the coronavirus pandemic
冠状病毒 at pagharap sa utang: Mga tips na makakatulong na mapagaan ang epekto 冠状病毒 and dealing with debt: Tips to help ease the impact
Mga tips [payo] para sa mga tagapag-alaga pampananalapi sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Tips for financial caregivers during the coronavirus pandemic

Magsampa ng reklamo

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? 胃口命名海事mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, 抵押贷款, 预付费卡, Pagpapadala ng pera sa ibayong dagat, Mga ulat ukol sa信用, Mga帐户sa o serbisyo ng bangko, Pangongoleksyon ng utang, Pautang sa suweldo, Pautang sa pago -aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan ang CFPB sa (855) 411-2372 at pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

page -iwas sa Pagreremata (如何避免止赎)

Mayroon kayong按揭? (有抵押贷款? 在联邦法规下你可以期待什么)

Namimili ng按揭? (购买抵押贷款? 在联邦法规下你可以期待什么)

Tala-paalala sa pagbubukas ng isang bank o 信用合作社 account (Checklist for opening a bank or 信用合作社 account)

Pagpili ng produkto在mga serbisyong pananalapi (选择金融产品和服务)

Mga paraan upang bayaran angiyong Mga bill (支付账单的方法)

Mga paraan upang matanggap ang iyong pera (收钱的方式)

Ang iyong listahan ng gagawin sa panahon ng sakuna (灾难清单)

Suriin ang iyong credit report kahit isang beses kada taon (每年检查一次信用报告)

Handa nang bumili ng bahay? (准备买房?)

帕诺阿尤辛昂信用莫 (如何重建你的信用)

毛纳旺昂伊勇信用报告 (了解你的信用报告)

毛纳旺昂伊勇信用评分 (了解你的信用评分)Nagpaplano para mawalan ng utang? (计划无债一身轻?)

帕米尔ili para sa iyong utang sa auto (购买汽车贷款)